Teksten overig

Adoro Te devote
Adoro te devote, latens Deitas,
Quæ sub his figuris vere latitas;
Tibi se cor meum totum subjicit,
Quia te contemplans totum deficit.
Visus, tactus, gustus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur.
Credo quidquid dixit Dei Filius;
Nil hoc verbo veritátis verius.
In cruce latebat sola Deitas,
At hic latet simul et Humanitas,
Ambo tamen credens atque confitens,
Peto quod petivit latro pœnitens.
Plagas, sicut Thomas, non intueor:
Deum tamen meum te confiteor.
Fac me tibi semper magis credere,
In te spem habere, te diligere.

O memoriale mortis Domini!
Panis vivus, vitam præstans homini!
Præsta meæ menti de te vívere,
Et te illi semper dulce sapere.

Pie Pelicane, Jesu Domine,
Me immundum munda tuo sanguine:
Cujus una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omni scelere.

Jesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro, fiat illud quod tam sitio:
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beátus tuæ gloriæ.

Amen

Ik aanbid met eerbied U, verborgen God,
die hier onder tekens waarlijk Zich verschuilt:
aan U onderwerpt zich heel en al mijn hart,
want U schouwend weet ik dat het niets vermag.Oog en smaak en tastzin wordt in U misleid,
het geloof steunt veilig slechts op het gehoor;
ik geloof al wat Gods Zoon vérkondigd heeft,
niets is meer waar dan het woord der Waarheid zelf.Op het kruis ging slechts uw heil’ge Godheid schuil,
hier blijft echter ook uw mensheid diep verhuld;
toch belijdend beide met een vast geloof,
vraag ik wat berouwvol U de rover vroeg.Ik zie niet uw wonden, als eens Thomas deed,
toch wil ik belijden U als mijnen God;
doe in U geloven mij steeds méér en meer,
doe mij op U hopen, U beminnen slechts.

O gedachtenisteken van des Heren dood,
levend Brood,dat aan den mens het leven geeft,
geef mij dat mijn geest in U zijn leven vindt,
geef hem als zijn zoetheid U te smaken steeds.

Pelikaan vol goedheid, Jesus onze Heer,
reinig mij, onreine, door uw zuiver Bloed,
waarvan éne druppel zelfs verlossen kan
heel het wereldrond van al zijn zondigheid.

Jesus, dien gesluierd ik hier nu aanschouw,
moge lessen, bid ik, zich mijn grote dorst;
dat ik ongesluierd ziende uw aangezicht,
zalig zij door ’t schouwen van uw heerlijkheid.

Amen

Ave Maria
Ave, Maria, gratia plena,
Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
Ave Verum
Ave verum corpus, natum de Maria Virgine,
Vere passum, immolatum In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum In mortis examine.
Gegroet waarachtig lichaam geboren uit de Maagd Maria
dat werkelijk heeft geledenen voor de mens geofferd is aan het kruis.
Uit wiens doorboorde zijde water met bloed vloeide.
Wees voor ons een voorproevervan de dood.
Domine non sum dignus
Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum.
sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt.
maar spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond worden.
O Salutaris Hostia
O salutaris hostia, Quae caeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium.
O zaligmakend offer, dat de deur des hemels opent
geefkracht en hulp in de strijd tegen de vijanden.
Panis Angelicus
Panis angelicus fit panis hominum;
Dat panis coelicus figuris terminum:
O res mirabilis! manducat Dominum pauper, servus et humilis.
Brood van de engelen wordt het brood van mensen;
Het brood van de hemel maakt een einde aan de schaduwen:
O, groot wonder! dienaren, arm en nederig nuttigen hun Heer.
Te Deum
Te Deum laudamus; te Dominum confitemur.
Te æternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli, tibi cæli: et universæ Potestates,
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra majestatis gloriæ tuæ.
Te gloriosus Apostolorum chorus,
Te Prophetarum laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia:
Patrem immensæ majestatis;
Venerandum tuum, verum, et unicum Filium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriæ, Christe,
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna cælorum.
Tu ad dexteram Dei sedes,
in gloria Patris.
Judex crederis, esse venturus.
Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti;
Aeterna fac cum Sanctis tuis in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum Domine, et benedic hereditati tuæ.
Et rege eos, et extolle illos, usque in æternum.
Per singulos dies, benedicimus te,
et laudamus nomen tuum in sæculum et in sæculum sæculi.
Dignare Domine die isto sine peccato nos custodire.
Miserere nostri Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua Domine super nos,
quem admodum speravimus in te.
In te Domine speravi;
non confundar in æternum.
God, U loven wij; Heer, U prijzen wij.
Eeuwige Vader, U eert de ganse aarde.
U roepen alle engelen, U roepen de hemelen en alle machten,
U roepen de Cherubijnen en Serafijnen onophoudelijk toe:
Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der heerscharen.
Hemel en aarde zijn vol van de luister van uw heerlijkheid.
U verheerlijkt het roemrijk koor van de apostelen,
U prijst het lofwaardig getal van de profeten,
U looft de heerlijke schare van de martelaren.
Over de gehele aarde belijdt U de Heilige Kerk:
De Vader van de onmetelijke heerlijkheid;
Uw aanbiddelijke, ware en ene Zoon;
Alsmede de Vertrooster, de Heilige Geest.
Gij, Koning van de heerlijkheid, Christus,
Gij zijt de eeuwige Zoon van de Vader.
Gij hebt de schoot van de Maagd niet afgewezen
om mens te worden voor onze verlossing.
Gij hebt door de overwinning op de zonde en de dood
het rijk van de hemelen voor de gelovigen geopend.
Gij zetelt aan de rechterhand van God
in de heerlijkheid van de Vader.
Wij geloven dat Gij eens als rechter ten oordeel zult komen.
Daarom smeken wij U: kom uw dienaren te hulp,
die Gij met uw kostbaar bloed hebt vrijgekocht;
Geef dat zij in de heerlijkheid onder uw heiligen gerekend mogen worden.
Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel.
En bestuur hen, en verhef hen tot in eeuwigheid.
Alle dagen prijzen wij U,
En wij loven uw naam in eeuwigheid, in de eeuwen der eeuwen.
Heer, wil ons heden zonder zonde bewaren.
Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
Laat uw barmhartigheid over ons komen, Heer,
zoals wij op U hebben vertrouwd.
Op U, Heer, heb ik vertrouwd;
in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.